top of page

Voicebox partner with Roundhouse London for the National Poetry Slam

Updated: Jun 17, 2021

Roundhouse Poetry Slam is back for its 15th year!


We are delighted to announce this annual highlight of the Roundhouse calendar will go ahead with a live audience this Summer after being moved online last year. We are now in search of the next Slam champion – could you be one of this year’s finalists?


The 15th Poetry Slam final judges will include writer of the critically acclaimed Queenie, with more to be announced. Plus, we will be continuing our partnerships with National Theatre Wales TEAM and Voicebox, Hull Truck theatre and Gloucester culture trust.


By taking part, you'll get:

 • The chance to showcase your talent in front of live and online audiences.

 • The opportunity to make industry contacts, raise your profile and network with peers and professionals in the spoken word industry.

 • Have the opportunity to compete for the title of Roundhouse Slam Champion and win a cash prize if you finish in the top three or win the audience vote.

 • Finalists’ performances will be professionally filmed and uploaded to the Roundhouse YouTube Channel, which has over 16,000 subscribers. Past finalist videos have been reposted by global online publications and accumulated views in excess of 5 million.

 • Cash prizes for the runners up.

Please note, this year we will again be hosting the Slam Heats online via Zoom. We understand that for some people, travelling or being in groups for the LIVE FINAL is not feasible or safe at this time so we will work with each finalist to figure out the best option for them.


How it works:

 1. Complete the application form on the Roundhouse website, including links to video footage of you performing a poem you have written. Deadline: 5pm, 24th June

 2. We will invite a shortlist of poets to perform in the Slam Heats which this year will be hosted online via Zoom on 6,7,8 July 2021

 3. The winner of each heat will progress directly to the Slam Final on 29th July 2021, along with the nine top-scoring finalists from across all three heats.


Voicebox are also hosting one online workshop led by Martin Daws on Monday 7th June 2021 at 6pm. Find out more on our events page.

 

Mae ein Poetry Slam yn ôl am ei 15fed flwyddyn!


Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yr uchafbwynt blynyddol hwn ar galendr Roundhouse yn bwrw ymlaen â chynulleidfa fyw'r haf hwn, ar ôl cael ei symud ar-lein y llynedd. Rydyn ni nawr yn chwilio am bencampwr nesaf y Slam - a allech chi fod yn un o gystadleuwyr rownd terfynol eleni?


Bydd 15fed beirniad terfynol y Poetry Slam yn cynnwys awdur y Queenie o fri beirniadol, gyda mwy i'w gyhoeddi. Hefyd, byddwn yn parhau â'n partneriaethau â TEAM Theatr Genedlaethol Cymru a Voicebox, theatr Hull Truck ac ymddiriedolaeth diwylliant Caerloyw.


Gan cymryd rhan, rydych chi'n cael:

 • Cyfle i arddangos eich talent o flaen cynulleidfaoedd byw ac ar-lein

 • Y cyfle i wneud cysylltiadau â'r diwydiant, codi'ch proffil a'ch rhwydweithio â chyfoedion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant geiriau llafar.

 • Cael cyfle i gystadlu am deitl Pencampwr Slam Roundhouse ac ennill gwobr ariannol os byddwch chi'n gorffen yn y tri uchaf neu'n ennill pleidlais y gynulleidfa.

 • Bydd perfformiadau’r ‘Rowndwyr Terfynol’ yn cael eu ffilmio’n broffesiynol a’u huwchlwytho i sianel YouTube Roundhouse, sydd â dros 16,000 o danysgrifwyr. Mae fideos a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn y gorffennol wedi cael eu hail-bostio gan gyhoeddiadau ar-lein byd-eang a golygfeydd cronedig o fwy na 5 miliwn.

 • Gwobrau ariannol i'r ail orau

Sylwch, eleni byddwn eto yn cynnal y Slam Heats ar-lein trwy Zoom. Rydym yn deall nad yw teithio neu fod mewn grwpiau ar gyfer y TERFYNOL BYW yn ymarferol neu'n ddiogel ar hyn o bryd felly byddwn yn gweithio gyda phob rownd derfynol i ddarganfod yr opsiwn gorau ar eu cyfer.


Byddwn yn gallu darparu cymorth ariannol i'r rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol sydd angen help i dalu am deithio i Lundain o'r tu mewn i'r DU.


Sut mae'n gweithio

 1. Cwblhewch y ffurflen gais isod, gan gynnwys dolenni i fideo ohonoch yn perfformio cerdd rydych wedi'i hysgrifennu. Dyddiad cau: Dydd Iau 10 Mehefin, hanner dydd.

 2. Byddwn yn gwahodd rhestr fer o feirdd i berfformio yn y Slam Heats a fydd eleni yn cael ei gynnal ar-lein trwy Zoom ar 6,7,8 Gorffennaf 2021

 3. Bydd enillydd pob rownd yn symud ymlaen yn uniongyrchol i Rownd Derfynol y Slam ar 29ain Gorffennaf 2021, ynghyd â'r naw sydd wedi sgorio y gorau yn y rownd derfynol o ar draws y tair rownd.

Rydym hefyd yn cynnal un weithdy ar-lein dan arweiniad Martin Daws i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer y Slam.
72 views0 comments
bottom of page